Bexells talande stenar

nära Grimeton utanför Varberg i Halland

Bexells talande stenar Varberg Halland
Godsägren och riksdagsmannen Alfred Bexell lät under ett antal år hugga in tänkvärdheter och namn i klippblock och stenar. De flesta utspridda inom ett stort område i bokskogarna runt godset Torstorp nära Grimeton.
Läs mer här: Moderna museet
Bexells talande stenar Varberg Halland
Bexells talande stenar Varberg Halland
Den menniska lefver icke som drager sig tillbaka från andra och wistas blott för sig sjelfv
Låt oss hjelpa hvarandra
Bexells talande stenar Varberg Halland
W. W. THOMAS JR MINISTER RESIDENT OF THE UNITED STATES PORTLAND MAIN 1883
LAPIDES LOQUENTES SEMPER HABEMUS (svenska: Talande stenar hafva vi alltid)
Bexells talande stenar Varberg Halland
Glädjen öfwer wår egen lycka är sällan så oblandad som glädjen öfver wåra fienders olycka
Bexells talande stenar Varberg Halland
Wi anföra ofta en persons företräde för att påminna om en annan persons brister
Tala lite tala sant utgif lite betala kontant
I den största nöd bör man ej förslösa sin kraft på klago utgjutelser
Bexells talande stenar Varberg Halland
Vi tycka alltid om dem som beundra oss men icke alltid dem som vi beundra
Bexells talande stenar Varberg Halland
För att förarga andra skada wi oss mången gång sjelfwa
Bexells talande stenar Varberg Halland
Medan wi påträffa tusen som äro gnidare finna wi en som är på ett tillbörligt sätt ekomomisk
Det finnes en skön uppriktighet som liksom blomstren öppnar sig blott för att dofta
Talangen danas i det stilla karakteren i werldens ström
Den som i sälskap blott tänker på att vara rolig blir snart tråkig
Bexells talande stenar Varberg Halland
Den gyllene pilen finner blott den som har bågen af silfver
Bexells talande stenar Varberg Halland
Hoppet är den olyckliges dagliga bröd
Wi bedja om råd men wi mena bifall
Bexells talande stenar Varberg Halland
När guldet talar är all resonnering fruktlös
Karaktär är en fullkomligt utbildad wilja
Bexells talande stenar Varberg Halland
Säg icke om jag får tid skall jag lära Kanske får du aldrig tid
Sedan en sak wäl blifvit gjord tycker sig en hvar dåre kunna göra det samma
Bexells talande stenar Varberg Halland
Det gifves ingen värre sjukdom än ständigt misnöje
Bexells talande stenar Varberg Halland
Det är lättare att klandra en sak än utföra den bättre
Bexells talande stenar Varberg Halland
Lättja är djefvulens huvudkudde
Bexells talande stenar Varberg Halland
Den som öret jemt försmår aldrig någon daler får
Bexells talande stenar Varberg Halland
En naturlig trappa
Bexells talande stenar Varberg Halland
Eg nöjet men låt nöjet ej ega dig
Bexells talande stenar Varberg Halland
De öfvertygelser som tiga äro hvarken uppriktiga eller djupa
Hvad den allmänna meningen icke vinner är hon heller icke värd
Bexells talande stenar Varberg Halland
Naturen är
Vad hände här? Blev det inte mer? Två ord längst uppe till vänster på stenen och sen inget mer. Tröttnade stenhuggaren och gick hem?
Bexells talande stenar Varberg Halland
Några av de cirka 550 namn som finns inhuggna.
Bexells talande stenar Varberg Halland
Jean-Baptiste Kléber och Michel de Beaupuy (Obs stavningen) var generaler under franska revolutionen.
Bexells talande stenar Varberg Halland
Personer som har anknytning till franska revolutionen.
Nicolas Haxo var general och stupade i mars 1794. Jean-Baptiste Annibal Aubert du Bayet var också general och sedemera försvarsminister. Jean-Jacques Fournier de Varennes halshöggs i giljotin i juni 1794. Jacques Nicolas Billaud-Varenne var revolutionär, men Gambon har jag inte hittat någon entydig förklaring till.
Har du synpunkter på sidan eller vill du ha kontakt med mig,
så kan du klicka här

Sidan utvecklad i Notepad2 och garanterat fri från Flash och andra plugins!
Programmering i PHP, databas MySQL och allt körs under Apache på en UNIX-server.